Scoutsgesetz

Beim Scoutsgesetz handelt et sech, anescht wéi bei anere Gesetzer, net em eng Virschrëft oder en Zwang. Vill méi geet et dorëms, op seng perséinlech Aart a Weis ze probéieren, ëmmer säi Bescht ze dinn an di aner ze respektéieren an ze ënnerstëtzen.

Sech un d’Scoutsgesetz ze halen, wou ee kann, ass e wichtegen Deel vum Verspriechen, dat ee géigeniwwer sech selwer a senge Matmënsche mécht, éier ee säi perséinleche Foulard iwwerreecht kritt. Dëst mécht een offiziell zu engem Member vum Scoutsmouvement, sief et lokal am Grupp, national an der Federatioun oder weltwäit am Scoutismus.

Wéi och d’Perséinlechkeet, wiisst a räift och d’Scoutsgesetz mam Alter a mat der Branche, a passt sech soumat dem Scout am Laf vu sengem Scoutsliewen un.

Beavergesetz

E Beaver ass frou.
E Beaver ass fläisseg.
E Beaver denkt un d’Natur.
E Beaver hëlleft iwwerall. 

Wëllefchergesetz

E Wëllefche lauschtert op deen ale Wollef.
E Wëllefche mécht d’Aën op a spëtzt d’Oueren.
E Wëllefchen as propper a seet d’Wourecht.
E Wëllefchen as e gudde Komerod.
E Wëllefchen hëlleft wéi a wou hie kann.

Scoutsgesetz fir d'Scouten, d'Explorer an d'Rover

E Scout/Eng Guide huet Disziplin.
E Scout/Eng Guide as oppen a héiflech. All Scouten a Guide si Bridder a Schwesteren.
E Scout/Eng Guide mécht säin/hiert Bescht fir all denen, déi a Nout sinn, ze hëllefen.
E Scout/Eng Guide mécht all Dag e gutt Wierk.
E Scout/Eng Guide ass gutt mat den Déiren a respektéiert d’Natur.
E Scout/Eng Guide hëlt alles vun der gudder Säit.
E Scout/Eng Guide respektéiert wat anere gehéiert.
E Scout/Eng Guide as propper u Leif a Séil: hie/si seet a mécht näischt Schlechtes.